Nardüzü Mh. Atatürk Cd. 211. Sk. No: 109 31290 - Arsuz / HATAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
İSKA KAUÇUK METAL PLASTİK SAN.VE A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
İSKA KAUÇUK METAL PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: İSKA KAUÇUK METAL PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
Adres : Nardüzü Mah.Atatürk Cad.211.Sokak No:109 ARSUZ / HATAY
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.


Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik fotokopisi, vergi no, sgk no, uyruk verisi, çalışan kartı).
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta, IP adresi).
Finansal Veriler: müşterilerimiz fatura bilgileri
Toplanan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
• Firma ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız ve Firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
• İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Yargı organlarının ve idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
• Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
· İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
· Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar
· Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
· Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Denetçiler
·
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz , Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa, yukarıda sayılı verilerle sınırlı kalmak kaydıyla, yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi:
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ
İşlem Güvenliğine İlişkin Kayıtlar Çerezler, Log Kayıtları Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl
Müşteri kayıtları Faaliyetin sona ermesini takiben 5 yıl
Kariyer ve Staj Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetin sona ermesinden itibaren 1 yıl
Ziyaretçi Kaydı Kaydın tamamlanmasını takiben 6 ay
Kamera Kayıtları 15 gün


İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5. Talep konunuzun,

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimiz nasifdeveci@iskaucuk.com .(posta) adresine verebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı nasifdeveci@kaucuk.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı KEP adresimize yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi ;sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Firmamız,İSKA KAUÇUK METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adı ile 15.03.2008 tarihinde Hatay’ın İskenderun körfezinde kurulmuştur.Kuruluşunun ilk yıllarında yalnızca filtre sektörünün kauçuk ihtiyacına yönelik üretim yapan firmamız,günümüzde filtre,otomotiv yan sanayi,tarım ve hayvancılık sektörleri,antivibrasyon ürünleri,makine endüstrisi,endüstriyel elastomerik ürünler olmak üzere birçok sektöre hitap etmektedir.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,ürün ve sistem kalitesini sürekli iyileştirmek,geliştirmek,kaynak kullanımında tasarrufa azami dikkat göstermek,tam zamanında ve istenilen miktarda teslimat gerçekleştirmek,çalıştığımız tüm sektörlerle ilgili dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edip aynı şekilde ya da geliştirerek uygulamak,çalışanlarımızı sürekli olarak eğitmek,bilgi birikimlerini ve kişisel gelişmeleri arttırmak,temiz.tertipli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak,firmamızın iş sonuçlarına ve proseslerine yönelik kalite hedeflerine tüm İSKA KAUÇUK A.Ş. personelinin katılımı ile ulaşmak kalite politikalarına sahip olan firmamızın PAH, RoHS ve REACH gibi uluslararası sertifikasyonlara uygun üretim yapmaktadır ve bu kapsamda sahip olduğu kalite belgeleri şu şekildedir;
ISO9001;2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO14001;2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS18001;2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi, TS4709 Ürün Güvenliği Belgesi, Çevre İzin Belgesi ve Yurt İçi Marka Tescil Belgesidir.